Главная | Регистрация | Вход | RSSВторник, 20.03.2018, 09:11


Меню сайта
Категории раздела
Мои статьи [131]
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Яндекс.Метрика
Форма входа

Библиотека

Главная » Статьи » Мои статьи

Кобернік С.Г., Коваленко P.P. Географія. Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003, 532 с.Все книги скачиваются через наш абсолютно ЧИСТЫЙ загрузчик (без рекламы и т.п.). Скачав загручик с этой страницы, после его установки вы автоматически скачаете книгу "Кобернік С.Г., Коваленко P.P. Географія. Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003, 532 с."

СКАЧАТЬ КНИГУ:
"Кобернік С.Г., Коваленко P.P. Географія. Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003, 532 с."Книга є сучасним навчально-методичним посібником для абітурієнтів та школярів, який враховує вимоги навчальних програм для вступних іспитів з географії 2003 р. Довідник містить два варіанти оновлених програм з географії для вступних іспитів у вищі навчальні заклади України. Перша Програма розрахована на складання іспиту з загальної географії (курси 6-Ю класів: "Загальна географія", "Географія материків і океанів", "Географія України", "Економічна і соціальна географія світу"). Друга - Програма з економічної та соціальної географії для вступників на економічні спеціальності (курси 9-10 класів: Економічна і соціальна географія України та світу).

У посібнику докладно подано теоретичний матеріал основних курсів шкільної географії для підготовки до вступу у вищі навчальні заклади та державної підсумкової атестації учнів (9-х та 11-х класів).

Для зручності під час роботи з матеріалами довідника до кожного питання пропонується орієнтовний план відповіді, перелік необхідних тематичних карт, висновок та різноманітні таблиці, опорні схеми, картосхеми тощо. Кожне питання розглядається окремим блоком. У додатку пропонуються визначення основних географічних понять. Все це сприятиме швидкому та якісному повторенню значного за обсягом географічного матеріалу.

У довіднику знайшли відображення новітні педагогічні технології та структурні зміни шкільних курсів географії.

Зміст:
Розділ І.
ЗАГАЛЬНИЙ ГЕО­ГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМНОЇ КУЛІ ПЛАН МІСЦЕВОСТІ І ГЕОГРАФІЧНА КАРТА
Способи зображення Землі.
Масштаб
Сторони горизонту. Способи орієнтування на місцевості
Абсолютна і відносна висота
точок. Зображення рельєфу
на плані і карті
Типи географічних карт.
Особливості картографічного
зображення
Градусна сітка Землі.
Географічні координати
Окомірна зйомка місцевості
ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ
Сонячна система та її
будова
Форма та розміри Землі
Рухи Землі в Сонячній системі
Тропіки і полярні кола
Зміна часу на Землі
ЛІТОСФЕРА І РЕЛЬЄФ
Внутрішня будова Землі
Зовнішні сили Землі.
Вивітрювання
Робота текучих вод
Робота вітру
Робота льодовиків
Внутрішні сили Землі.
Рухи літосфери
Внутрішні сили Землі.
Магматизм
Походження материкіе
і океанів
Форми земної поверхні
Рельєф дна Світового океану
Мінерали і гірські породи
АТМОСФЕРА І КЛІМАТ
Будова атмосфери
Погода
Температура повітря
Атмосферний тиск
Вітер
Вологість повітря
Хмарність та атмосферні
опади
Клімат. Кліматотвірні чинники.
Сонячна радіація та підсти­
лаюча поверхня
Кліматотвірні чинники.
Атмосферна циркуляція
Повітряні маси.
Атмосферні фронти
Кліматичні пояси і області
Землі
ГІДРОСФЕРА
Склад гідросфери
Світовий океан та його
частини
Властивості вод Світового
Океану
Рухи води в Океані
Господарське значення
морів та океанів
Річки
Озера
Болота
Підземні води
Льодовики та багаторічна
мерзлота
БІОСФЕРА. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА
Біосфера, її склад та межі
Взаємозв'язок біосфери з іншими оболонками Землі
Географічна оболонка - най­
більший природний комплекс
Землі
Природні комплекси Землі
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ
Загальні уявлення про
поверхню Землі
Типовий план характеристики
материка
Євразія
Північна Америка
Південна Америка
Африка
Австралія
Океанія
Антарктида
Типовий план характеристики
океану
Тихий океан
Атлантичний океан
Індійський океан
Північний Льодовитий
океан
Розділ II. ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
Географія України, її пред­
мет і значення
ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ
Формування території
України як держави
Географічні відомості про
Україну від античних часів
до сучасності
Географічне положення
України
Державний устрій та адміні­
стративно-територіальний
поділ України
Час місцевий, поясний, літній..
РЕЛЬЄФ, ТЕКТОНІЧНА БУДОВА ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ
Рельєф України
Тектонічна будова і тектонічні
структури України
Геологічна будова України
Геоморфологічна будова
України
Паливні корисні копалини
України
Рудні корисні копалини
України
Нерудні корисні копалини
України
КЛІМАТ І КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ
Загальні риси клімату Украї­
ни. Кліматотвірні чинники
Територіальні відмінності
клімату України
Господарська оцінка клімату
України
ВНУТРІШНІ ВОДИ
Основні річкові системи України
Озера України
Водні ресурси України
ҐРУНТИ. РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ
Ґрунти України
Земельні ресурси України
Рослинність України
Тваринний світ України
Несприятливі фізико-геогра­
фічні процеси і явища
на території України
ФІЗИКО-ГЕОГАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ
Класифікація ландшафтів.
Фізико-географічне
районування України
Зона мішаних лісів України
Лісостепова зона України
Степова зона України
Українські Карпати
Кримські гори
Природні умови і природні
ресурси Чорного моря
Природні умови і природні
ресурси Азовського моря
НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ
Природний рух населення
України
Міграції населення України
Українська діаспора та
причини її виникнення
Національний та етнічний
склад населення України
Розселення в Україні. Типи
населених пунктів
Трудові ресурси України
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
Галузева структура
господарства України
Територіальна структура
господарства України
Основні принципи розмі­
щення та форми організації
виробництва
Паливно-енергетичний
комплекс України
Вугільна промисловість
України
Нафтова та газова промис­
ловість України
Електроенергетична
промисловість України
Чорна металургія України
Кольорова металургія
України
Машинобудування України
Хімічна промисловість України
Лісопромисловий комплекс
України
Промисловість будівельних
матеріалів України
Соціальний комплекс
України
Агропромисловий комплекс
України
Загальна характеристика
сільського господарства
України
Рослинництво України
Тваринництво України
Агропромислові зони та
райони України
Харчова промисловість
України
Транспортний комплекс
України
Україна і світове господарство
ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ
Економічне районування
України
План характеристики
економічного району
Донецький економічний
район
Придніпровський економічний
район
Північно-Східний економічний
район
Столичний економічний район..
Центральний економічний
район
Причорноморський економіч­
ний район
Подільський економічний
район
Західно-Волинський еконо­
мічний район
Карпатський економічний
район
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИС­ТАННЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Зміна компонентів природи
під впливом діяльності
людини. Екологічні проблеми
України
Природоохоронні території
України
Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України ....
ГЕОГРАФІЯ
СВОЄЇ ОБЛАСТІ
Розділ III. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ
СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ
Політична карта світу
та періоди її формування
Типологія країн світу
Державний лад
Міжнародні організації
ГЕОГРАФІЯ СВІТОВИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Взаємодія природи та
суспільства
Природні ресурси світу та проблеми їх використання
ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ
Чисельність та природний
рух населення
Вікова та статева структура
, населення. Трудові ресурси
Національна та етнічна
струк-тура населення
Релігії народів світу
Розміщення населення
на Землі
Міське та сільське
населення
Міграційні процеси в світі
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРА­ФІЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ
Світове господарство та його
формування
Науково-технічна революція
та її вплив на світове
господарство
Структура промисловості.
Паливно-енергетична
промисловість
Металургія
Машинобудування
Хімічна, лісова та легка промисловість
Загальна характеристика
сільського господарства
Рослинництво
Тваринництво
Транспорт
Зовнішні економічнізв'язки
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
Найважливіші глобальні проб­леми людства
ЕКОНОМ1КО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН СВІТУ
Типовий план характеристики країни
Німеччина
Велика Британія
Франція
Італія
Польща
Білорусь
Молдова
Росія
Японія
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки
Канада
Бразилія
Нігерія
Австралія
ДОДАТКИ
Додаток 1. Основні фізико-географічні поняття
Додаток 2. Основні економіко-географічні поняття
Додаток 3. Розміщення схем,таблиць, малюнків, картосхем, схематичних малюнків
Категория: Мои статьи | Добавил: omolodim (24.07.2010)
Просмотров: 7651 | Рейтинг: 2.4/14

Copyright MyCorp © 2018